STATŪTI

     

STATŪTI

1.BIEDRĪBAS NOSAUKUMS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Otrā māja dzīvniekiem” (turpmāk tekstā – Biedrība).

Biedrības nosaukums angļu valodā “The pets' second home”.

1.2. Biedrība darbojas atbilstoši šiem statūtiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un

starptautiskajām tiesību normām.

1.3. Biedrība sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām,

Latvijas valsts, pašvaldību iestādēm un institūcijām.

2.BIEDRĪBAS MĒRĶI 

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Veicināt vietējo iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos dzīvnieku un vides

aizsardzības jomā, dzīvnieku un vides aizsardzība;

2.1.2. Dzīvnieku patversmes darbības koordinēšana, organizēšana, apvienošana un

sadarbība;

2.1.3. Iedzīvotāju informēšana Latgalē un Latvijā par klaiņojušu dzīvnieku problēmām un

vajadzībām;

2.1.4. Pieredzes apmaiņa dzīvnieku patversmes pasākumos;

2.1.5. Palīdzība bērniem un daţāda vecuma cilvēkiem, tai skaitā pensionāriem un

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kontakta uzstādiīšanai ar dzīvniekiem ar animalterapajas

metodiem.

2.1.6. Ziedojumu savākšana labdarības mērķiem.

2.1.7. Pasākumu Latvijas un starptautiskā mēroga organizēšana.

3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga

personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un

tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir

jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo

dokumentu saņemšanas brīţa. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina

pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav

šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam

nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīţa.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī

biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un

viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs nodara būtisku kaitējumu Biedrībai;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot

izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra

neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no

biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu

laikā no tā pieņemšanas brīţa.

4.7. Ja iemesli, kuru dēļ biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības lūgt valdi

no jauna uzņemt viņu par Biedrības biedru, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Lēmuma par

biedra uzņemšanu pieņemšana notiek šo Statūtu 4.2. un 4.6. punktā noteiktajā kārtībā.

4.8. Valde ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu, uzvārdu, personas

kodu, dzīves vietas adresi (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) un

biedra uzņemšanas Biedrībā datumu.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties vai atteikties no dalības visos Biedrības organizētajos pasākumos,

iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu,

5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības

reputācijai sabiedrībā,

5.2.5. neizpaust informāciju, kas viņam ir tapusi zināma kā Biedrības biedram un ir

konfidenciāla,

5.2.6. izpildīt biedra saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību

Biedrības darbībā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas

struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības institūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru

sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama

rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram

biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta

atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,

ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem

biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir

pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. IZPILDINSTITŪCIJA

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.

8.2. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kuri pārstāv biedrību atsevišķi.

8.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības apmēru un izmaksas

kārtību nosaka ar biedru kopsapulces lēmumu. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu

segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

8.5. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā

gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību,

kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

9. BIEDRU NAUDA

9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu katru gadu valdes noteiktajā apmērā.

9.2. Valde veic biedru naudu iemaksu uzskaiti un kontroli.

10. REVIDENTS

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl

biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budţetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma

saņemšanas.

 

Mūsu palīdzība ir informācijas izplatīšana par nonākušiem patversmē dzīvniekiem, kā arī par nepieciešamu tiem palīdzību un par to, kā tieši cilvēki var tiem palīdzēt. Turklāt mēs organizējam akcijas un pasākumus, lai palīdzētu dzīvniekiem un aizsargātu tos.