Главная

О нас

Помощь

ИЩУТ ДОМ

Истории животных

Законодательство

Советы

Новости

Контакты

II. Vispārīgās prasības patversmes vai viesnīcas izveidošanai un uzturēšanai

II. Vispārīgās prasības patversmes vai viesnīcas izveidošanai un uzturēšanai

6. Patversmes vai viesnīcas īpašnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies dienestā. Reģistrācijas veikšanai patversmes vai viesnīcas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu, norādot šādu informāciju:

6.1. fiziskā persona — patversmes vai viesnīcas īpašnieka vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, juridiskā persona — veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tālruņa numuru;

6.2. maksimālo dzīvnieku skaitu un sugas, kuras ir plānots izmitināt patversmē vai viesnīcā;

6.3. nekustamā īpašuma adresi, kurā tiks ierīkota patversme vai viesnīca, un kadastra numuru;

6.4. apliecinājumu, ka:

6.4.1. patversme vai viesnīca ir tā īpašumā vai ir noslēgts nomas vai īres līgums, kas paredz dzīvnieku patversmes vai viesnīcas izveidošanu;

6.4.2. vietējā pašvaldība piekrīt patversmes vai viesnīcas darbībai norādītajā adresē.
(Grozīts ar MK 12.09.2006. noteikumiem Nr.757; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

7. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā un 8.7.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda patversmi vai viesnīcu. Patversmes vai viesnīcas īpašnieks dienesta inspektoram uzrāda šādu dokumentu oriģinālus:

7.1. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai nekustamā īpašuma (kurā patversme vai viesnīca atrodas) nomas vai īres līgumu;

7.2. ar praktizējošu veterinārārstu noslēgtu līgumu par patversmē vai viesnīcā esošo dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

7.3. vietējās pašvaldības saskaņojumu patversmes vai viesnīcas darbībai norādītajā adresē – izziņu vai aktu par būves nodošanu ekspluatācijā vai vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas apliecinājuma karti – vai dienests attiecīgo dokumentu saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

7.4. (svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472).
(Grozīts ar MK 12.09.2006. noteikumiem Nr.757; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

7.1 (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

7.2 Ja patversme vai viesnīca atbilst šo noteikumu prasībām, dienests datus par patversmi vai viesnīcu (šo noteikumu 6.1. un 6.3.apakšpunktā minētā informācija) ievada dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un informē par to vietējo pašvaldību.
(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.472 redakcijā)

8. Patversmes vai viesnīcas īpašnieks nodrošina:

8.1. attiecīgās sugas dzīvnieku fizioloģiskajām un zoopsiholoģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus un aizsardzību pret dzīvnieku infekcijas slimību izplatīšanos;

8.2. veterinārmedicīnisko aprūpi, nepieļaujot dzīvnieka ciešanas;

8.3. dzīvnieku kopēju apmācību higiēnas, dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, ko veic veterinārārsts. Dzīvnieku kopējs ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar dzīvnieku labturības prasībām;

8.4. vismaz vienu kopēju uz 20 suņiem un vismaz vienu kopēju uz 30 kaķiem;

8.5. dzīvnieku ēdināšanu ar nebojātu barību atbilstoši sugai, svaram un fizioloģiskajām vajadzībām un ar svaigu dzeramo ūdeni;

8.6. iekšējās darba kārtības noteikumu izstrādi un ievērošanu;

8.7. ziņu sniegšanu dienestam, ja mainās šo noteikumu 6.1. un 6.3.apakšpunktā minētā informācija.
(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

9. Viesnīcā un patversmē iekārto:

9.1. (svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472);

9.2. sprostus, aplokus un telpas dzīvnieku turēšanai;

9.3. telpu vai atsevišķu vietu telpā dzīvnieku barības glabāšanai un barības gatavošanai;

9.4. telpu vai nodalītu vietu telpā pakaišu (ja dzīvniekiem izmanto pakaišus), dezinfekcijas līdzekļu un inventāra glabāšanai;

9.5. sanitāro mezglu.

10. Telpās, kurās tur dzīvniekus:

10.1. sienas ir gludas, tīrāmas, mazgājamas un dezinficējamas;

10.2. grīdas ir gludas, izturīgas pret mehāniskiem bojājumiem, tīrāmas, mazgājamas, dezinficējamas un nav slidenas;

10.3. durvis un logi ir aprīkoti tā, lai nepieļautu dzīvnieku patvaļīgu izkļūšanu no telpas;

10.4. (svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472).

11. Dzīvnieku kopšanai un aprūpei izmantojamais aprīkojums ir viegli tīrāms un dezinficējams.
(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.472 redakcijā)

12. Dzīvnieka turēšanai paredzētais sprosts ir:

12.1. aprīkots ar guļamvietu;

12.2. numurēts;

12.3. izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem bojājumiem, izgatavots no nerūsējoša un dzīvnieku veselībai nekaitīga materiāla;

12.4. aprīkots ar plāksnīti, kurā norādīta šo noteikumu 24.3., 24.4. un 24.5.apakšpunktā minētā informācija par dzīvnieku.

13. Traukus, ko izmanto dzīvnieku dzirdināšanai un ēdināšanai, mazgā katru dienu. Ja dzīvnieku barošanai nelieto sauso barību, traukus, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanai, mazgā pēc katras ēdienreizes.

14. Barības glabāšanas un barības gatavošanas telpas vai vietu telpā nodrošina pret dzīvnieku iekļūšanu tajās un pret mitrumu. Minētajās telpās nodrošina arī barības uzglabāšanai atbilstošu temperatūru.

15. Dzīvniekam iekārto ērtu, tīru un sausu guļamvietu. Izmantotie paklāji ir tīri, sausi un apstrādāti pret parazītiem.

16. Dzīvnieka turēšanas vietu (sprostus, aplokus, telpas) tīra ne retāk kā reizi dienā.

17. Sprostu un telpu, kurā tiks ievietots cits dzīvnieks, kā arī attiecīgo inventāru pirms tā izmantošanas citam dzīvniekam tīra, mazgā un dezinficē.

18. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

19. Dzīvnieku kopējs katru dienu pārbauda dzīvniekus un informē patversmes vai viesnīcas īpašnieku par pārmaiņām dzīvnieka uzvedībā un veselībā.

19.1 Patversmes īpašnieks par dzīvnieka ievietošanu patversmē ziņo praktizējošam veterinārārstam un nodrošina, ka 72 stundu laikā pēc ievietošanas patversmē dzīvnieks tiek klīniski izmeklēts.
(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.472 redakcijā)

 

Наша помощь заключается в распространении информации о попавших в приют животных, о помощи в которой они нуждаются, о том, как люди могут им помочь. Также мы проводим акции и мероприятия нацеленные на помощь животным и их защиту.