Главная

О нас

Помощь

ИЩУТ ДОМ

Истории животных

Законодательство

Советы

Новости

Контакты

III. Prasības dzīvnieku uzņemšanai patversmēs

III. Prasības dzīvnieku uzņemšanai patversmēs

(Nodaļas nosaukums MK 12.09.2006. noteikumu Nr.757 redakcijā)

20. Praktizējošs veterinārārsts:

20.1. klīniski izmeklē dzīvnieku;

20.2. nodrošina slima dzīvnieka veterinārmedicīnisko aprūpi un, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos eitanazē dzīvnieku;

20.3. saskaņā ar veterinārmedicīnu regulējošiem normatīvajiem aktiem vakcinē suņus, kaķus, mājas (istabas) seskus un savvaļas plēsēju kārtas dzīvniekus pret trakumsērgu;

20.4. ja nepieciešams, nosaka dzīvniekam individuālu diētu.
(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

21. Patversmē patur tikai tos savvaļas dzīvniekus, kas pēc rehabilitācijas perioda vai pārziemošanas spēs adaptēties dabiskos apstākļos vai turēšanai nebrīvē saskaņā ar dabas aizsardzību un medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.472 redakcijā)

22. Patversmes īpašnieks diennakts laikā pēc savvaļas medījamā dzīvnieka ievietošanas patversmē par to informē Valsts meža dienestu, bet par savvaļas nemedījamā dzīvnieka uzņemšanu — Dabas aizsardzības pārvaldi.

23. Patversmes īpašnieks pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē pārbauda dzīvnieka identifikāciju un:

23.1. ja pēc dzīvnieka identifikācijas datiem ir iespējams noteikt dzīvnieka īpašnieku, nekavējoties paziņo dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka atrašanās vietu;

23.2. ja dzīvnieks nav apzīmēts vai pēc dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams noteikt tā īpašnieku, nodrošina patversmē uzņemtā dzīvnieka īpašnieka vai turētāja meklēšanu, ievietojot informāciju plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvērtē plašsaziņas līdzekļos ievietoto informāciju par meklējamiem dzīvniekiem. Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka īpašnieku vai turētāju, patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai patversmei vai eitanazēt.
(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.472 redakcijā)

23.1 Patversmes īpašnieks drīkst atdot suni citai personai tikai tad, ja suns ir apzīmēts un reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. Apzīmēšanas un reģistrācijas prasību nepiemēro sunim, ko nodod citai patversmei.
(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.936 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

24. Patversmē iekārto un uztur vienotu dzīvnieku reģistru. Informāciju par dzīvnieku reģistrā glabā trīs gadus pēc dzīvnieka uzņemšanas patversmē. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

24.1. dzīvnieka uzņemšanas datums un laiks;

24.2. persona, kura nodod dzīvnieku patversmē (vārds, uzvārds), vai ziņas par apstākļiem, kādos dzīvnieks ir paņemts (vieta, datums, situācijas raksturojums);

24.3. dzīvniekam piešķirtais kārtas numurs patversmē;

24.4. dzīvnieka suga;

24.5. dzīvnieka vārds un mikroshēmā, tetovējumā vai gredzenā (putniem) norādītais identitātes numurs (ja ir);

24.6. dzīvnieka apraksts (dzimums, vecums, šķirne, krāsa un īpašās pazīmes);

24.7. dzīvnieka klīniskās izmeklēšanas datums un rezultāti;

24.8. dzīvniekam veiktā ārstēšana un lietotie medikamenti;

24.9. dzīvniekam veiktās vakcinācijas, apstrāde pret iekšējiem un ārējiem parazītiem;

24.10. dzīvniekam veiktās ķirurģiskās manipulācijas (arī sterilizācija);

24.11. ziņas par personu, kurai dzīvnieks atdots:

24.11.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs;

24.11.2. juridiskās personas veids, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs;

24.12. dzīvnieka eitanāzijas pamatojums un datums;

24.13. atdotajam sunim implantētajā mik­roshēmā norādītais identitātes numurs;

24.14. papildus šo noteikumu 24.7., 24.8., 24.9., 24.10. un 24.12.apakšpunktā minētajai informācijai – attiecīgā praktizējošā veterinārārsta vārds un uzvārds.
(Grozīts ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.936; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

25. Patversmes īpašnieks, norādot patversmes nosaukumu un adresi, reizi gadā sniedz dienestam informāciju par:

25.1. uzņemto dzīvnieku sugu un skaitu;

25.2. atdoto dzīvnieku sugu un skaitu, atsevišķi norādot:

25.2.1. dzīvnieka īpašniekam vai turētājam atdotos dzīvniekus;

25.2.2. citas personas īpašumā atdotos dzīvniekus;

25.2.3. turēšanā citai patversmei nodotos dzīvniekus;

25.3. eitanazēto un mirušo dzīvnieku sugu un skaitu;

25.4. savvaļā atlaisto dzīvnieku sugu un skaitu;

25.5. sterilizēto dzīvnieku sugu un skaitu.
(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.472 redakcijā)

26. Ja dzīvnieki patversmē uzturas ilgāk par 14 dienām, dzīvniekus apstrādā pret iekšējiem un ārējiem parazītiem.
(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

27. Patversmē atsevišķi izvieto:

27.1. dažādu sugu un psiholoģiski nesaderīgus dzīvniekus;

27.2. dzīvnieku mazuļus un pieaugušos dzīvniekus, ja vien dzīvnieku mazuļus nebaro māte;

27.3. sieviešu kārtas dzīvniekus un vīriešu kārtas dzīvniekus, ja tie nav sterilizēti;

27.4. agresīvos dzīvniekus;

27.5. barojošās mātes ar viņu mazuļiem;

27.6. dzīvniekus, kuru turēšanu atsevišķi ir noteicis praktizējošs veterinārārsts;

27.7. katru patversmē ievietoto dzīvnieku līdz praktizējoša veterinārārsta veiktai klīniskai izmeklēšanai, izņemot šo noteikumu 27.5.apakšpunktā minētos dzīvniekus un dzīvniekus, kas līdz ievietošanai patversmē turēti kopā.
(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

28. Patversmē papildus šo noteikumu 9.punktā minētajām telpām iekārto:

28.1. karantīnas telpu ar norādi “Karantīna”;

28.2. dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes telpu.

29. Karantīnas telpu:

29.1. izmanto slimo vai tādu dzīvnieku turēšanai, par kuru saslimšanu ir radušās aizdomas;

29.2. nodrošina ar atsevišķu ieeju, pie kuras ir brīdinājuma uzraksts “Karantīna”.

30. Karantīnas telpā izvietoto dzīvnieku mītņu kopšanai lieto tikai šim nolūkam paredzēto inventāru.

31. Karantīnas telpā drīkst uzturēties tikai apkalpojošais personāls.

32. Karantīnas ilgumu un pārvietošanas ierobežojumus nosaka praktizējošs veterinārārsts.
(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.472)

 

Наша помощь заключается в распространении информации о попавших в приют животных, о помощи в которой они нуждаются, о том, как люди могут им помочь. Также мы проводим акции и мероприятия нацеленные на помощь животным и их защиту.