ZIŅOJUMS

Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese:

Biedrība „Otrā māja dzīvniekiem”; Vēzi- 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads;

Organizācijas reģistrācijas numurs un datums: 40008160085; 2010.gada 20.maijā

Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:
 1. Valdes priekšsēdētāja Dana Šablinska; amatā stāšanās datums – 17.03.2015
 2. Valdes loceklis Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 20.11.2013
 3. Valdes loceklis Inna Tupahina; amatā stāšanās datums – 17.03.2015
Biedrības locekļi:
 1. Genādijs Stepanovs
 2. Sergejs Slabkovskis
 3. Aļona Klimcenko
 4. Marina Golovko
 5. Dana Sablinska
 6. Aleksejs Desjatniks
 7. Nikolajs Havekins
 8. SIA AKAI
 9. Jelena Grabovska
 10. Ieva Vugule
 11. Inna Tupahina
Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
 1. Sadarbība ar NVA pasākumos “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” tiek nodrošinatas 3 darbavietas cilvekiem ar invaliditāti.
 2. Sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, finansējuma iegūšana projekta “Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem”īstenošanai.
 3. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana patversmes „Otrā māja” labiekārtošanā. Brīvprātīgo skaitā ir arī skolēni un jaunieši.
 4. Informatīvās akcijas – ziņojumi par pazudušiem, atrastiem dzīvniekiem vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos.
 5. Pieredzes apmaiņa ar citam dzīvnieku patversmēm Latvijā un ārzemēs
 6. Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
 1. Patversmes „Otrā māja” labiekārtošana. Perspektīvās- suņu un kaķu voljēru uzstādīšana, dzīvniekiem piemēroto dzīves apstākļu rādīšana, patversmes pilnvērtīgā darbība (dzīvnieku uzņemšana, uzturēšana, jauno saimnieku meklēšana, adopcija).
 2. Projekta “Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem”īstenošana. Perspektīvās – līdzīgo projektu īstenošana Daugavpils novadā, sadarbība ar fondiem un dzīvnieku patversmēm.
 3. Labdarības kioska ierīkošana. Perspektīvās – citu labdarības pasākumu organizēšana (labdarības koncerti, akcijas, ziedojumu ievākšana).
 4. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana, brīvprātīgā darba popularizēšana, sabiedrības izglītošana.
Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 4664.00 EUR, t.sk.: fiziskās personas: 3303 EUR, juridiskās personas: 76 EUR, anonīmie ziedojumi: 1285 EUR(t.sk.:mantiskie ziedojumi: 225EUR)
Citi ieņēmumi: Borisa un Ināras Teterevu fonda finansējums – 3080 EUR; Daugavpils novada domes līdzfinansē jums TF projekta – 688.18 EUR; NVA finansējums – 6202,24 EUR Ieņēmumi no saņemtajiem bankas procentiem 3.61 EUR
Izdevumi: Izdevumi – 17798 EUR, t.sk.: Administratīvie izdevumi: 610.98 EUR Sabiedriskā labuma darbībai: 4032.09 EUR TF projekta izmaksas – 4390.36 EUR Stipendiju izmaksas (NVA) – 4160.60 EUR Darba ālgas – 3494 EUR Sociālais nodoklis – 824.22 EUR Pamatlidzekļu nolietojums – 285.75 EUR
Informācija par fondiem:

Borisa un Ināras Teterevu fonds (projekta “Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem” finansējums). Projekta norises periods: 01.12.2015. – 30.10.2016.

Piešķirtais finansējums: 6977,97 eur

Projektu līdzfinansē Daugavpils Novada dome : 697,97 eur apjomā.

Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās:

Atlikumi pārskata gada sākumā : 4336 EUR ;

Atlikumi pārskata gada beigās : 487 EUR;

Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem:
 • Sociālais nodoklis – 824.22 EUR;
Darba alga par dalību projektā „Sterilizēts kaķis – veselīga dzīve” un par dalību NVA pasākumā “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”:

Darba alga kopā : 1003.51 EUR

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā – 7; un viņu darba algas kopsumma: 3494 gadā