Administratīvā atbildība

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 106.pants.

Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana.

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām — no simt desmit līdz tūkstoš četrsimt eiro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas. (12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.02.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

106.1 pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem un dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšana Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. (12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)