Statūti

BIEDRĪBAS “Otrā māja dzīvniekiem” STATŪTI

1.BIEDRĪBAS NOSAUKUMS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Otrā māja dzīvniekiem” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības nosaukums angļu valodā “The pets’ second home”.

1.2. Biedrība darbojas atbilstoši šiem statūtiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskām tiesību normām.

1.3. Biedrība sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, Latvijas valsti, pašvaldību iestādēm un institūcijām.

2.BIEDRĪBAS MĒRĶI

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Veicināt vietējo iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos dzīvnieku un vides aizsardzības jomā; dzīvnieku un vides aizsardzība;

2.1.2. Dzīvnieku patversmes darbības koordinēšana, organizēšana, apvienošana un

sadarbība;

2.1.3. Latgales un Latvijas iedzīvotāju informēšana par klaiņojušu dzīvnieku problēmām un

vajadzībām;

2.1.4. Pieredzes apmaiņa dzīvnieku patversmes pasākumos;

2.1.5. Palīdzība bērniem un dažāda vecuma cilvēkiem, to skaitā arī pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kontakta veidošanā ar dzīvniekiem ar animalterapijas palidzību.

2.1.6. Ziedojumu vākšana labdarības mērķiem.

2.1.7. Latvijas un starptautiskā mēroga pasākumu organizēšana.

3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tai klāt pievienojāmo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei ir jāizskata pieteicēja lūgums tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamu dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav valdes lēmuma pieņemšanas šķērslis. Valdei ir jāpaziņo pieteicējam motivēts lēmums rakstveidā vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Pieteicējs var pārsūdzēt valdes noraidošo lēmumu rakstveidā biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts Biedrībā, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības paziņojot par to valdei rakstveidā;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav maksājis biedru naudu;

4.5.2. biedrs neizpilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs nodara būtisku kaitējumu Biedrībai;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav valdes lēmuma pieņemšanas šķērslis. Valdei ir jāpaziņo izslēdzamajam biedram lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Ja iemēsli, kuru dēļ biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības lūgt valdi uzņemt viņu Biedrībā no jauna, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Lēmuma par biedra uzņemšanu pieņemšana notiek šo statūtu 4.2. un 4.6. punktā noteiktajā kārtībā.

4.8. Valde ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) un tā uzņemšanas Biedrībā datumu.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties vai atteikties no dalības visos Biedrības organizētajos pasākumos, kā arī iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu un aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un izpildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu,

5.2.3. atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu ar savu aktīvu līdzdarbību,

5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības reputācijai sabiedrībā,

5.2.5. neizpaust informāciju, kas viņam ir tapusi zināma, kā Biedrības biedram un ir arī konfidenciāla,

5.2.6. izpildīt biedra saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību Biedrības darbībā.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības institūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem biedriem.

8. IZPILDINSTITŪCIJA

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.

8.2. Valde sastāv no trim valdes locekļiem, kuri pārstāv biedrību atsevišķi.

8.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības apmērs un izmaksas kārtība tiek noteikta ar biedru kopsapulces lēmumu. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

8.5. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā ir uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

9. BIEDRU NAUDA

9.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu katru gadu valdes noteiktajā apmērā.

9.2. Valde veic biedru naudu iemaksu uzskaiti un kontroli.

10. REVIDENTS

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kurs tiek ievēlēts biedru sapulcē uz vienu gadu.

10.2. Par Biedrības revidentu nevar būt tās valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulcē noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.