ZIŅOJUMS

Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese:

Biedrība „Otrā māja dzīvniekiem”; Vēzi- 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads;

Organizācijas reģistrācijas numurs un datums: 40008160085; 2010.gada 20.maijā
Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums):
 1. Valdes priekšsēdētāja Dana Šablinska; amatā stāšanās datums – 17.03.2015
 2. Valdes loceklis Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 20.11.2013
 3. Valdes loceklis Inna Tupahina; amatā stāšanās datums – 17.03.2015
Biedrības biedri:
 1. Genādijs Stepanovs
 2. Sergejs Slabkovskis
 3. Inna Tupahina
 4. Aļona Klimcenko
 5. Aleksejs Desjatniks
 6. Marina Golovko
 7. Dana Šablinska
 8. Nikolajs Havekins
 9. Jelena Grabovska
 10. Ieva Vugule
 11. Jeļena Lipska
 12. Maris Bojandin
 13. Diāna Pipure
 14. Gļebs Konošonoks
 15. Albīna Meinarte
 16. Tatjana Smilgina
Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
 1. Projekta “Ēkas pārbūve dzīvnieku patversmes OTRĀ MĀJA vajadzībām” realizēšanas uzsākšana
 2. Kaķu sterilizēšana ģimenēs ar maznodrišinātā statusu
 3. Mana Mīluļa Aprūpes Kartes” ieviešana
 4. Sadarbība ar NVA pasākumos «Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai» un „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” tiek nodrošinatas 3 darbavietas cilvekiem ar invaliditāti.
 5. Starptautiskā sadarbība — pieredzes apmaiņa ar Vienotās Karalistes labturības organizāciju “Dogs Trust Worldwide”
 6. Sadarbība ar Royal Canine
 7. Projekta “Siltinātas būdas dzīvnieku patversmei” īstenošana
 8. Labdarības projekta organizēšana pēc veikalu tīkla “Mego” iniciatīvas, sadarbībā ar Liepājas LKB “Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmi -veikalos “Mego” ir izvietota īpaša kaste, kurā katrs, kurš grib palīdzēt patversmei, var atstāt ziedojumu barības vai inventāra veidā .
 9. Sadarbība ar Daugavpils Novada Domi
 10. Sadarbība ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas ietvaros.
 11. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana patversmes „Otrā māja” labiekārtošanā. Brīvprātīgo skaitā ir arī skolēni un jaunieši.
 12. Informatīvās akcijas – ziņojumi par pazudušiem, atrastiem dzīvniekiem vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos.
 13. Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
 1. Tika uzsākts projekts “Ēkas pārbūve dzīvnieku patversmes OTRĀ MĀJA vajadzībām”’;
 2. Tika turpināta bezmaksas kaķu sterilizēšana ģimenēs ar maznodrišinātā statusu;
 3. Tika turpināts projekts – „Pagaidu māja”;
 4. Tika turpināta un paplašināta sabiedrības izglītošana un informēšana;
 5. Tika uzsākta sadarbība ar Royal Canine;
 6. Tika gandrīz pabeigts 5 voljeru komplekss suņiem;
 7. Tika pārbūvēts un uzlabots voljers maziem kucēniem;
 8. Tika pārbūvēts un uzlabots pastaigu voljers pieaugušiem suņiem;
 9. Tika labiekārtota patversmes “Otrā māja” teritorija;
 10. Tika ieviesta “Mana Mīluļa Aprūpes Karte”;
 11. Tika nodrošinātas 3 darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti;
 12. Labdarības kioska ierīkošana. Perspektīvās – citu labdarības pasākumu organizēšana (labdarības koncerti, akcijas, ziedojumu ievākšana)’;
 13. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana, brīvprātīgā darba popularizēšana, sabiedrības izglītošana.
Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 22488 EUR, t.sk.: fiziskās personas: 6619 EUR, juridiskās personas: 2630 EUR, anonīmie ziedojumi: 12440 EUR mantiskie ziedojumi: 899 EUR
Citi ieņēmumi: No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums — 56780 EUR; Saņemtās dotācijas – 57953 EUR; Biedru nauda — 860 EUR; Citi ieņēmumi — 5115 EUR;
Izdēvumi: Izdēvumi – 29499 EUR, t.sk.: Darba ālgas — 14080 EUR Sociālais nodoklis — 3321 EUR Pamatlidzekļu nolietojums — 844 EUR Veterināra ārsta pakalpojumi — 3213 EUR Izdevumi dzīvnieku uzturēšanai — 5630 EUR Izdēvumi dzīvnieku barošanai — 2370 EUR Administratīvie izdevumi 166 EUR, t.sk.: Kantora (biroja) izdevumi – 117 EUR Naudas apgrozījuma blakus izdevumi – 49 EUR
Informācija par fondiem:

NVA finansējums no ES fondiem – Piešķirtais finansējums: 11780 EUR;

Projektam “Ēkas pārbūve dzīvnieku patversmes OTRĀ MĀJA vajadzībām” piešķirtais finansējums:

 • Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas ietvaros — 45,000
 • Vienotās Karalistes labturības organizāciju “Dogs Trust Worldwide” — 90,000
 • Daugavpils Novada Dome — 10,000

DND atbalsta fonds biedrībam — 1825 EUR

DOTACIJA — Lauku atbalsta dienests — 285 EUR

Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās:

Atlikumi pārskata gada sākumā : 5068 EUR ;

Atlikumi pārskata gada beigās : 27597 EUR;

Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem:
 • Sociālais nodoklis (darbinieki) – 2698 EUR;
 • Sociālais nodoklis (admin. pers.) — 623 EUR;
 • Nodevas par izmant. zemes gab. — 36 EUR;

Darba alga par dalību NVA pasākumā «Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai»:

Darba alga kopā : 2642 EUR

Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā – 4; un viņu darba algas kopsumma – 14080 EUR gadā