ZIŅOJUMS

Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese:

Biedrība „Otrā māja dzīvniekiem”; Vēzi- 1, Demenes pagasts, Daugavpils novads;
Organizācijas reģistrācijas numurs un datums: 40008160085; 2010.gada 20.maijā
Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums):
 1. Valdes priekšsēdētāja Dana Šablinska; amatā stāšanās datums – 17.03.2015
 2. Valdes loceklis Žaneta Sosnāre; amatā stāšanās datums – 20.11.2013
 3. Valdes loceklis Inna Tupahina; amatā stāšanās datums – 17.03.2015

– Biedrības biedri:

 1. Genādijs Stepanovs
 2. Sergejs Slabkovskis
 3. Inna Tupahina
 4. Aļona Klimcenko
 5. Aleksejs Desjatniks
 6. Marina Golovko
 7. Dana Šablinska
 8. Jelena Grabovska
 9. Ieva Vugule
 10. Jeļena Lipska
 11. Maris Bojandin
 12. Diāna Pipure
 13. Gļebs Konošonoks
 14. Albīna Meinarte
 15. Tatjana Smilgina
Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
 1. Projekta “Ēkas pārbūve dzīvnieku patversmes OTRĀ MĀJA vajadzībām” realizēšanas beigšana
 2. Kaķu sterilizēšana ģimenēs ar maznodrišinātā statusu
 3. Tika turpināta sadarbība ar Zemessardzes 3. Latgales brigādes atsevišķās kaujas atbalsta rotas karavīriem, Zemessardzes 34. kaujas atbalsta bataljona karavīriem un zemessargiem, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīriem, kā arī ASV karavīriem, kas atrodas Latvijā operācijas Atlantic Resolve ietvaros.
 4. Mana Mīluļa Aprūpes Kartes” ieviešanas reklamēšana
 5. Sadarbība ar NVA pasākumos “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” tiek nodrošinatas 1 darbavietas cilvekiem ar invaliditāti.
 6. Starptautiskā sadarbība – pieredzes apmaiņa ar Vienotās Karalistes labturības organizāciju “Dogs Trust Worldwide”
 7. Sadarbība ar Royal Canine
 8. Sadarbība ar internacionālo kraudfandinga organizāciju GlobalGiving
 9. Sadarbība ar Ziedot.lv.
 10. Tika uzbūvēts pastaigu laukums 5 voljeru kompleksam;
 11. Sadarbība ar Vienotās Karalistes organizāciju ‘LUSH Charity Pot’
 12. Labdarības projekta organizēšana pēc veikalu tīkla “Mego” iniciatīvas, sadarbībā ar Liepājas LKB “Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmi -veikalos “Mego” ir izvietota īpaša kaste, kurā katrs, kurš grib palīdzēt patversmei, var atstāt ziedojumu barības vai inventāra veidā
 13. Sadarbība ar Daugavpils Novada Domi
 14. Sadarbība ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas ietvaros.
 15. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana patversmes „Otrā māja” labiekārtošanā. Brīvprātīgo skaitā ir arī skolēni un jaunieši.
 16. Informatīvās akcijas – ziņojumi par pazudušiem, atrastiem dzīvniekiem vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos.
 17. Sadarbība ar vietējam veterinārajam klīnikām (sadarbības līgumi)
Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
 1. Tika pabeigts projekts “Ēkas pārbūve dzīvnieku patversmes OTRĀ MĀJA vajadzībām”’;
 2. Tika turpināta bezmaksas kaķu sterilizēšana ģimenēs ar maznodrišinātā statusu;
 3. Tika turpināta sadarbība ar Zemessardzes 3. Latgales brigādes atsevišķās kaujas atbalsta rotas karavīriem, Zemessardzes 34. kaujas atbalsta bataljona karavīriem un zemessargiem, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīriem, kā arī ASV karavīriem, kas atrodas Latvijā operācijas Atlantic Resolve ietvaros.
 4. Tika turpināts projekts – „Pagaidu māja”;
 5. Sadarbība ar internacionālo kraudfandinga organizāciju GlobalGiving
 6. Sadarbība ar Ziedot.lv.
 7. Tika turpināta un paplašināta sabiedrības izglītošana un informēšana;
 8. Tika turpināta sadarbība ar Royal Canine;
 9. Sadarbība ar ar Vienotās Karalistes organizāciju ‘LUSH Charity Pot’;
 10. Tika labiekārtota patversmes “Otrā māja” teritorija;
 11. Tika uzbūvēts pastaigu laukums 5 voljeru kompleksam;
 12. Tika turpināts “Mana Mīluļa Aprūpes Kartes” piedāvājums;
 13. Tika nodrošinātas 1 darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti;
 14. Labdarības kioska ierīkošana. Perspektīvās – citu labdarības pasākumu organizēšana (labdarības koncerti, akcijas, ziedojumu ievākšana)’;
 15. Brīvprātīgo darbinieku piesaistīšana, brīvprātīgā darba popularizēšana, sabiedrības izglītošana.
Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem:
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi kopā: 21784 EUR, t.sk.: fiziskās personas: 3986 EUR, juridiskās personas: 708 EUR, anonīmie ziedojumi: 17090 EUR mantiskie ziedojumi: 4276 EUR
Citi ieņēmumi: No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums – 48556 EUR; Saņemtās dotācijas – 0 EUR; Biedru nauda – 0 EUR; Ieņēmumi no saimnieciskās darbības – 42 EUR Citi ieņēmumi – 28 EUR;
Izdēvumi: Izdēvumi – 21289 EUR, t.sk.: Darba ālgas – 280 EUR Stipendijas – 635 EUR Brīvprātīgo darbinieku izdevumu atlidzība – 1716 EUR Sociālais nodoklis – 0 EUR Pamatlidzekļu nolietojums – 1447 EUR Veterināra ārsta pakalpojumi – 2614 EUR Izdevumi dzīvnieku uzturēšanai – 8680 EUR Izdēvumi dzīvnieku barošanai – 4755 EUR Administratīvie izdevumi 1162 EUR, t.sk.: Kantora (biroja) izdevumi – 1162 EUR
Informācija par fondiem:

NVA finansējums no ES fondiem – Piešķirtais finansējums: 635 EUR;

DND atbalsta fonds biedrībam – 2992 EUR;

Lauku atbalsta dienests – 110 EUR;

LUSH RETAIL LIMITED – 5583 EUR;

Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās:

Atlikumi pārskata gada sākumā : 27597 EUR ;

Atlikumi pārskata gada beigās : 0.00 EUR;

Informācija par nodokļiem un nodevām:
Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem:
 • Sociālais nodoklis (darbinieki) – 0.00 EUR;
 • Sociālais nodoklis (admin. pers.) – 0.00 EUR;
 • Nodevas par izmant. zemes gab. – 40.00 EUR;
Stipendija par dalību NVA pasākumā “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai”:

Stipendija kopā : 635 EUR;

Saskaņā ar brīvprātīga līgumiem nodarbināto vidējais skaits gadā – 4;

un viņu izdevumu atlidzības kopsumma – 1716 EUR gadā, t.sk.:

 • degvielai 342 EUR
 • trasportam 31 EUR
 • ēdināšanai 1343 EUR